• Припадамо народу чију су баштину омеђила два начела: духовно и јуначко. Једно се начело, наизглед, разилази са другим. О духовности смо ћутали, јер тако доликује; о јунаштву смо говорили,можда превише, јер смо се том причом бранили од истребљења.“
  Матија Бећковић
 • «Српска епска поезија је најдубља јама српскога памћења у коју смо се сасули без узмака, потврђујући себе пред Богом као људе.»
  Жељко Чуровић
 • „Њена је лепота и у снази и квалитету емоција, и у једрини и звучности језика, и у сликовитом, разноликом и полетном уметничком изразу.”
  Војисав Ђурић
 • "...Кад је Ђорђе Србијом завлад’о и Србију крстом прекрстио и својијем крилом заклонио, од Видина па до воде Дрине, од Косова те до Биограда, ‘вако Ђорђе Дрини говорио: “Дрино водо, племенита међо, измеђ’ Босне и измеђ’ Србије” Наскоро ће и то време доћи, када ћу ја и тебека прећи и честиту Босну полазити!”
  Карађорђе Петровић
 • "...Кад је Ђорђе Србијом завлад’о и Србију крстом прекрстио и својијем крилом заклонио, од Видина па до воде Дрине, од Косова те до Биограда, ‘вако Ђорђе Дрини говорио: “Дрино водо, племенита међо, измеђ’ Босне и измеђ’ Србије” Наскоро ће и то време доћи, када ћу ја и тебека прећи и честиту Босну полазити!”
  Карађорђе Петровић
 • “Манастири и криво гудало, то је српску вјеру сачувало.“
  Радован Бећировић Требјешки
 • "Чојство и јунаштво“ је особена вриједност српског народа. Српски народ је најдаље догледао и најдубље домислио кроз народни еп."
  Вук Стефановић Караџић
 • “Прва особина примитивног човека је да се боји свега што не разуме, а на првом месту се боји памети.”
  Јован Дучић
 • “Ја сам се у писању књига највише о томе старао да би народ српски уз њих себе познао, и да би код другијех народа познат постао.”
  Вук Стефановић Караџић
 • “Позвени смо да чинимо сагласно своме звању, онолико колико можемо и колико нам је Бог дао. Ни мање, ни више, а оно што ми не успемо да учинимо, то остаје да учини Господ и надопуни наше недостатке”.
  Патријарх српски Павле
 • “Има људи чији је живот тако добро испуњен да ни својом смрћу не могу да нас обесхрабре.”
  Иво Андрић
 • „Од поезије у којој нема ништа сувишног, и у којој свака реч тежи ка циљу, ја познајем свега два модела: дантеа и српску народну поезију“
  Никола Томазео
 • “Наше Свето писмо је Горски вијенац. Дело које не стари и чије речи не труле. Знати га напамет и знати свако слово, Једини је начин да не изгубимо себе.”
  Матија Бећковић
 • Ђе се гусле у кући не чују, ту је мртва и кућа и људи.“ “Без муке се пјесма не испоја, без муке се сабља не сакова! Јунаштво је цар зла свакојега, а и пиће најслађе душевно, којијем се пјане покољења. Благо томе ко довијека живи, имао се рашта и родити!”
  Петар II Петровић Његош
 • “Од свих словенских народа ови су Срби својим благим и за песму необичном згодним језиком најобдаренији песмом, певањем и причом, и изгледа као да им је Бог богатим даром народне поезије, хтео надокнадити недостатак књиге.”
  Јакоб Грим
 • “Кад би ми све сербске народне пјесме скупили и без избора печатали, ја Вас увјеравам да би била књига готово колико цјела Библија.“
  Вук Стефановић Караџић

Органи Савеза гуслара Републике Српске

Председник Савеза гуслара Републике Српске
Миладин Пандуревић

Председник Скупштине Савеза гуслара Републике Српске
мр Момчило Голијанин

Секретар Савеза гуслара Републике Српске
Зоран Ребриновић

Скупштина Савеза је највиши орган Савеза

Скупштину Савеза сачињавају представници  које бирају и опозивају надлежни органи чланова Савеза. Сваки члан Савеза бира у Скупштину по једног представника – члана.

Скупштином Савеза руководи и предсједава председник Скупштина, а у његовој (оправданој) одстутности, потпредседник Скупштина Савеза. Начин рада Скупштине савеза ближе се уређује њеним Пословником о раду.

Скупштина обавља следеће послове:

- доноси Статут Савеза и врши његове измјене и допуне,
- бира и разрјешава чланове Управног и Надзорног одбора, који не могу бити из састава Скупштине,
- доноси одлуку о приступању у Савез српских гуслара
- разматра и усваја извјештаје органа и својих радних тијела;
- доноси годишњи план рада;
- обавља и друге послове од значаја за Савез

Управни одбор Скупштине

Управни одбор Скупштине је колективни орган који се стара о извршењу одлука Скупштине и обавља и друге послове утврђене овим Статутом.
Управни одбор Скупштине броји седам чланова.
Савез представља Управни дбор, а заступа га председник.

Управни одбор обавља следеће послове:

1. Спроводи одлуке, закључке и препоруке Скупштине;
2. Предлаже измјене и допуне Статута Савеза;
3. Предлаже Скупштини план рада;
4. Одлучује о употреби и располагању материјалним и финансијским  
5. Доноси финансијски план и завршни рачун Савеза;
6. Иманујестална и привремена радна тела;
7. Именује лица која ће обављати књиговодствено-рачуноводствене
и благајничке послове Савеза;
8. Именује секретара Савеза, односно Управног одбора;
9. Пружа стручну помоћ члановима савеза при изради нормативнох
аката, планова рада, годишњих извјештаја и др.;
10. Доноси одлуке о одржавању гусларских манифестација;
11. Доноси одлуку о одржавању Републичког фестивала, сходно Пропозицијама о одржавању фестивала и регулише друга питања везана за његово одржавање;
12. Припрема и доставља радне материјале за седнице Скупштине;
13. Припрема и подноси извештај о свом раду и раду Скупштине;
14. Доноси и друге одлуке и ради послове од интереса за Савез у складу са Статутом, планом рада и другим важећим одлукама и прописима.

Управни одбор именује секретара, који мора бити из места где се налази седиште Савеза.Секретар одбора у сарадњи и по налогу председника, припрема материјале за седнице Одбора и Скупштине.
Секретар организује и води целокупно текуће пословање Савеза и стара се да се оно обавља у складу са Законом, Статутом и другим актима Савеза. Секретар има и врши наредбодавна права

Надзорни одбор

Надзорни одбор је самостални орган Савеза који има пет чланова, а бира их Скупштина.

Одбор обавља сљедеће послове:

- прати и контролише спровођење Статута и других аката Савеза;
- прати и контролише исправност и законитост финансијског пословања;
- обавља и друге послове по захтеву скупштине Савеза.

Епска читанка

epska citanka

logo ministarstvoОвај пројектат је реализован уз помоћ
Министарства културе, информисања и информационог друштва 
www.kultura.gov.rs

Copyright © 2012 - 2017 Савез гуслара Србије. Сва права задржана. Забрањена је репродукција у целини и у деловима овог веб портала без писане сагласности
Израда и дизајн интернет презентације: WebPortal / AidaWay